My v EPS biotechnology věříme, že výzkum a vývoj nových inovativních technologií jsou hybnou silou, umožňující chránit a zlepšovat životní prostředí pro nás a příští generace. S podporou grantů a rámcových projektů nyní zkoumáme a vyvíjíme technologie, které pomohou řešit palčivé problémy současného průmyslu a potravinářských technologií.
Rádi bychom vám představili projekty, na kterých právě pracujeme
ELIPES
 
Komplexní zhodnocení kontaminace půd pesticidními látkami a in-situ remediační opatření k eliminaci jejich vstupu do podzemních vod
NEWSEC
 
Vývoj nových autochtonních sektových kvasinek a vytvoření hybridních kvasinek pro výrobu tichých vín
SIKOČ20
 
Simulační komplex čištění vod pokročilými biotechnologickými procesy
FERIN21
 
Ponorný aplikátor pyroforických forem železa pro rozklad organické kontaminace a stabilizaci toxických prvků
MIKROPIVO
 
Komplexní vývoj biologického činitele pro pivovarství
STIMUL20
 
Využití selekčního tlaku a nanomateriálů jako efektivního nástroje stimulace biotechnologických systémů
NEOENO
 
Vývoj enologických preparátů nové generace
NAVINO
 
Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů
NOS
 
Senzomika jako řídící prvek vinařské technologie
NNP5
 
Výzkum a vývoj kompozitních a čistě nanovlákenných struktur pro environmentální, průmyslové a biomedicínské aplikace
AGRISED
 
Využití vytěžených sedimentů k produkci inovativních substrátů a technosolů pro rostlinné školky a rekultivace
REVIT
 
Výzkum a vývoj přírodních preparátů pro ochranu rostlin a podporu jejich vitality
POREM
 
Zlepšení péče o půdu pomocí bioaktivátoru založeného na přepracování hnoje z drůbežáren
TVINK
 
Technologická selekce vinařských kvasinek pro tuzemské vinařství pomocí vyvinutého testovacího systému
PESTICIDY
 
Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou legislativně sledované
NAKI II
 
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě
STERIL
 
Sterilní nosiče biomasy na bázi nanotechnologií
BČOV
 
Biologické čištění odpadních vod
VMSČV
 
Čištění širokospektrálně znečištěných vod
RYBY
 
Vývoj komplexní certifikované metodiky monitorování a hodnocení rizik kontaminace životního prostředí PCE a jeho rozkladnými produkty
SNIP
 
Vývoj technologie pro kontrolovanou a cílenou aplikaci látek s vysokým potenciálem uvolňování kyslíku
LOWINE
 
Vývoj nesaccharomycetního konsorcia pro výrobu nízkoalkoholických vinných nápojů a inovativní využití odpadních vinařských surovin pro zisk antioxidantů a polyfenolů.
VINIFER
 
Výzkum a výroba přirozených a arteficiálních konsorcií vinařských kvasinek pro řízenou fermentaci vín
KONSOR
 
Vyvinutí biotechnologických preprátů založených na mikrobiálních konsorciích pro sanační a vinařské účely
VINTER
 
Spojení benefitů řízené a spontánní fermentace pro získání vín s unikátními organoleptickými vlastnostmi

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE

Úspěšné projekty, završené právní ochranou

EPS BIOSURFAKTANT

Záměrem projektu bylo převedení teoretických znalostí o metabolismu a fyziologii mikrobiálních producentů povrchově aktivních látek (PAL, surfaktantů) do podoby preparátu na bázi biosurfaktantů.

EPS DENITRIFIKACE

Hlavním výsledkem projektu je technologie simultánní desulfurizace a denitrifikace (EPS-DESDEN), která je kombinací absorpčních a biologických procesů ve dvoustupňovém systému. Absorpce probíhá v pračce plynu, kde je vypírací kapalinou odpadní voda nebo naředěná kapalná fáze digestátu s oxidovanými formami dusíku.

EPS INOKULUM

Hlavními výsledky projektu jsou tři užitné vzory na konkrétní znečištění typu BTEX, MTBE a PAH (bioaugmentační preparáty) a 3 ověřené technologie popisující sanaci prostředí znečištěné polutanty typu BTEX, MTBE a PAH pomocí vytvořených bioaugmentačních preparátů.
FILOZOFIE
Pracujeme na užitečných projektech, které pomohou nám všem. Díky spojení s významými partnery a za pomoci Českých i Evropských institucí se nám daří efektivně a přitom šetrně aplikovat špičkové biotechnologie.
ANALÝZY
Základem kvalitního výzkumu jsou bezesporu analýzy. Máme tím na mysli nejen standardní laboratorní, ale také důkladné, odborné a profesionální analýzy problémů jako takových. Díváme se na problémy ze všech možných úhlů, to nám pomáhá najít neotřelá inovativní řešení.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN
ELIPES

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA