VINIFER

Preparáty vinařských kvasinek.

Cílem projektu je zdůraznit význam tuzemských preparátů vinařských kvasinek a zaplnit mezeru v tržním segmentu vinařských pomůcek a prostředků nabídkou spolehlivých, z hlediska původu garantovaných a technologicky spolehlivých druhů.

V současné době je používání aktivních sušených kvasinek jedním z nejběžnějších postupů při produkci vína. Na trhu je k dispozici velká škála různých kmenů kvasinek ve formě dehydratovaných preparátů. Tyto preparáty umožňují připravovat vína specifických vlastností a jsou schopné vínu dodat různé fermentační vůně atd. Při podrobnějším zkoumání těchto preparátů však zjistíme, že téměř ve všech případech se jedná o kvasinky kmene Saccharomyces cerevisiae. Hlavním důvodem používání jednodruhových startovacích kultur je výroba vín s jednotnou kvalitou v různých letech. Výrobci se takto brání riziku variability spojenému se spontánní fermentací. Před samotnou inokulací moštu aktivními sušenými kvasinkami jsou v moštu eliminována přirozeně se vyskytující mikrobiální společenstva. Poté jsou mošty inokulovány vybraným preparátem. Vína vyrobená monokulturami kvasinek však postrádají komplexnost chutí, variabilitu ročníku a odrůdovost, které způsobují autochtonní mikroorganismy přítomné v moštu.
Je velmi dobře známo, že vinné nesaccharomycetní kvasinky, mohou posílit organoleptické složení vína a zlepšit jeho aromatický profil. Příspěvkem nesaccharomycetních kvasinek je schopnost sekrece enzymů a sekundárních metabolitů, glycerolu a etanolu, uvolnění mannoproteinů nebo posílení barevné stability. Preparáty s obsahem těchto kvasinek jsou schopné vínům dodávat komplexnost a představuje vhodnou alternativu k spontánnímu kvašení. Ovšem naopak při nevhodném použití těchto kvasinek může u výsledných vín vznikat nežádoucí organoleptický profil.

Projekt Vinifer přistupuje k zisku preparátů syntetickým způsobem. Z moštů vín a dalších materiálů jsou získávány izoláty vinařským mikroorganismů s požadovanými technologickými vlastnostmi. Technologické vlastnosti izolátů jsou ověřovány vybranými analytickými metodami, jednotlivé izoláty jsou poté vhodným způsobem popsány a identifikovány. Do výsledného preparátu je cíleně vybráno několik vhodných izolátů vinařských mikroorganismů, které jsou řízeně zkombinovány. Základním předpokladem tohoto postupu je schopnost mikroorganismů funkčně koexistovat. Projekt dále řeší schopnost připravených preparátů prokvášet vinné mošty s důrazem na komplexnost připravovaných vín. Testování probíhá formou řízených kultivací, kdy jsou sledovány změny ve složení konsorcia a dynamika fermentace. Konzervace připravovaných preparátů probíhá metodou lyofilizace, preparáty jsou skladovány ve vakuovaných sáčcích. Tyto podmínky dokáží zaručit dostatečnou skladovatelnost preparátů po dostatečně dlouhé období.

Projekt vhodným kompromisem řeší otázky týkající se produkce vína v rámci České republiky. Připravované preparáty budou schopné zdůraznit jednak autentičnost připravovaných vín a současně budou preparáty splňovat očekávání v dynamice fermentačního procesu a v procesu opakovatelnosti. Dále předpokládáme, že projekt rozšíří povědomí laické i odborné veřejnosti o možnostech přípravy autentických vín s vhodnými organoleptickými profily.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
APLIKACE I. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE
Název projektu:
Preparáty vinařských kvasinek
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005094
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA