STERIL

Sterilní nosiče biomasy na bázi nanotechnologií

Vývoj inovativních nosičů biomasy s mikrobiologicky čistými povrchy, které jsou vytvořené na bázi materiálových nanotechnologií.

Nosiče mikrobiální biomasy se staly důležitým prvkem biotechnologických instrumentací nejenom v oblasti konkrétních výrob, ale neméně důležité jsou i v oblasti diagnostiky a konzervace. Spolupráce TU Liberec a EPS biotechnology v uplynulých letech vedla ke vzniku pozoruhodných technických řešení, která rozšířila a prohloubila rozměr využití nosičů zhotovených v rámci nanotechnologických materiálů (rozklad kontaminantů, konzervace konsorcií, diagnostika). Ukázalo se, že jedním z nejužších míst, které omezuje jejich širší biotechnologické využití, je zajištění a udržení povrchové sterility. Mnoho existujících metod aplikačně selhává z důvodů, že vykazují negativní vliv v podobě nežádoucích změn povrchů nosičů, případně vedou k jejich destrukci a ztrátě vlastností. Projekt hodlá tento nedostatek vyřešit.
Nosiče z nanotechnologických materiálů jsou tématem sice aktuálním, ovšem postupně se etablujícím v různých aplikačních formách. Obdobně úsilí dosáhnout povrchové čistoty v podobě absence veškerých mikroorganismů (sterilizace) provází mnoho oborů (mikrobiologie, potravinářství, kosmický průmysl, medicína, apod.) již dlouho. Novost projektu tkví v propojení obou směrů se záměrem zachovat unikátní materiálové, strukturální a mechanické dispozice na straně jedné a zároveň k nim přiřadit vysokou a testy potvrzenou garanci absence mikroorganismů, aniž by aplikací sterilizačních postupů došlo k nežádoucím změnám (znehodnocení vlastností). Aktuálnost projektu se propojuje s interdisciplinárním zájmem nejenom uvedených oborů disponovat novými nástroji se zcela kontrolovatelnými profily vlastností.

Cílem projektu je koncentrovat pozornost na mikrobiologickou čistotu povrchu nosičů biomasy, které jsou vytvořené na bázi materiálových nanotechnologií. S ohledem na předchozí zkušenosti, které potvrdily unikátní předpoklady pro praktické uplatnění v mikrobiologii a biotechnologii, se otevírá další rozměr aplikovatelnosti konceptu v odvětvích a oborech, kde je důraz na sterilnost povrchu zásadní pro úspěšné, funkční a objektivní použití.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
01_16_084, APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Název projektu:
Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA