STERIL
 
Sterilní nosiče biomasy na bázi nanotechnologií
Nosiče mikrobiální biomasy se staly důležitým prvkem biotechnologických instrumentací nejenom v oblasti konkrétních výrob, ale neméně důležité jsou i v oblasti diagnostiky a konzervace. Spolupráce TU Liberec a EPS biotechnology v uplynulých letech vedla ke vzniku pozoruhodných technických řešení, která rozšířila a prohloubila rozměr využití nosičů zhotovených v rámci nanotechnologických materiálů (rozklad kontaminantů, konzervace konsorcií, diagnostika). Ukázalo se, že jedním z nejužších míst, které omezuje jejich širší biotechnologické využití, je zajištění a udržení povrchové sterility. Mnoho existujících metod aplikačně selhává z důvodů, že vykazují negativní vliv v podobě nežádoucích změn povrchů nosičů, případně vedou k jejich destrukci a ztrátě vlastností. Projekt hodlá tento nedostatek vyřešit.
Nosiče z nanotechnologických materiálů jsou tématem sice aktuálním, ovšem postupně se etablujícím v různých aplikačních formách. Obdobně úsilí dosáhnout povrchové čistoty v podobě absence veškerých mikroorganismů (sterilizace) provází mnoho oborů (mikrobiologie, potravinářství, kosmický průmysl, medicína, apod.) již dlouho. Novost projektu tkví v propojení obou směrů se záměrem zachovat unikátní materiálové, strukturální a mechanické dispozice na straně jedné a zároveň k nim přiřadit vysokou a testy potvrzenou garanci absence mikroorganismů, aniž by aplikací sterilizačních postupů došlo k nežádoucím změnám (znehodnocení vlastností). Aktuálnost projektu se propojuje s interdisciplinárním zájmem nejenom uvedených oborů disponovat novými nástroji se zcela kontrolovatelnými profily vlastností.
 
Cílem projektu je koncentrovat pozornost na mikrobiologickou čistotu povrchu nosičů biomasy, které jsou vytvořené na bázi materiálových nanotechnologií. S ohledem na předchozí zkušenosti, které potvrdily unikátní předpoklady pro praktické uplatnění v mikrobiologii a biotechnologii, se otevírá další rozměr aplikovatelnosti konceptu v odvětvích a oborech, kde je důraz na sterilnost povrchu zásadní pro úspěšné, funkční a objektivní použití.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
01_16_084, APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Název projektu:
Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
Registrační číslo
projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA