FERIN21
 
Ponorný aplikátor pyroforických forem železa pro rozklad organické kontaminace a stabilizaci toxických prvků
Pyroforické formy železa představují vysoce reaktivní preparát, který je schopný plnit funkci silného redukovadla (redukční činidla) se schopností transformovat zejména organické kontaminanty na látky s neutrálním dopadem na životní prostředí. Zjevnou nevýhodou dosavadních řešení je pokles redukční schopnosti během aplikace, případně potřeba provádět různé formy zejména chemických stabilizací preparátu, což rovněž nepředstavuje ekonomicky efektivní řešení zejména z hlediska vzniku procesních vícenákladů během jeho přípravy. Řešení projektu si klade za účel naleznout takovou formu řešení, které na půdorysu bezpečnosti, procesní efektivity a optimální nákladnosti umožní dostat aktivní formu pyroforických preparátů do míst hydrogeologických objektů, kde se kumuluje organické znečištění těžší než voda.
Cíl projektu:
 
Vyvinout technické řešení ponorné injektáže pyroforických forem železa v hlubokých partiích hydrogeologických objektů za účelem eliminace nežádoucího poklesu reakčního účinku v důsledku reakce těchto částic s protony autoprotolyzované vody a organickými látkami během procesu zasakování preparátu do znečištěné podzemní vody je cílem projektu s požadavkem na provozně efektivní a uživatelsky bezpečné řešení.
 
Naplněním cíle projektu FERIN21 bude soubor výsledků zahrnující dvě ověřené technologie (Konstrukční technologie, Aplikační technologie), tři funkční vzorky (Ponorný aplikátor, Laboratorní model, Integrovaný packer) a jeden užitný vzor (Vnitřní konstrukce distribučních partií).

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
Aplikace IX – s účinnou spoluprací
Název projektu:
FERIN21
Registrační číslo
projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027020
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA