ELIPES
 
Komplexní zhodnocení kontaminace půd pesticidními látkami a in-situ remediační opatření k eliminaci jejich vstupu do podzemních vod
Předkládaný projekt byl nazván „Komplexní zhodnocení kontaminace půd pesticidními látkami a in-situ remediační opatření k eliminaci jejich vstupu do podzemních vod“. Jeho účelem je přispět k bezpečnému a udržitelnému používání pesticidů omezením jejich vstupu do životního prostředí a zmírnit tak negativní dopady těchto látek a jejich metabolitů na necílové organismy a na zdraví člověka. Projekt je cílen především na ochranu zranitelných oblastí, jako jsou chráněné krajinné oblasti (CHKO) a ochranná pásma vodních zdrojů.
 
Účastníci projektu:
 
1. ALS Czech Republic, s.r.o. – největší analytická laboratoř ČR zabývající se analytickými rozbory vzorků z ŽP, hlavní řešitel
 
2. EPS biotechnology, s.r.o. – společnost zabývající se nápravnými opatřeními pro všechny složky ŽP, spoluřešitel projektu
 
3. Vysoké učení technické Brno – vysokoškolské pracoviště se zkušenostmi s návrhy denitrifikačního, pasivního reaktoru určeného pro ošetření splachů z polí, spoluřešitel
 
4. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Brno – vědecko-výzkumné pracoviště zabývající se konstrukcí a provozem reaktorů v pilotním měřítku apod.
Doba řešení projektu: 33 měsíců

Náplň projektu

Níže jsou popsány dílčí cíle předkládaného projektu.
 
    a) Komplexní zhodnocení kontaminace půd České republiky pesticidními látkami: Zhodnocení bude provedeno na základě monitoringu různých druhů půd, které budou odebrány z cca 45 lokalit. Lokality budou vybrány ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Budou charakterizovány základní vlastnosti jednotlivých půdních vzorků a bude stanovena koncentrace účinných pesticidních látek a jejich metabolitů (pro stanovení bude použita multireziduální analytická metoda zahrnující cca 400 látek). Na základě získaných výsledků bude vytvořena specializovaná mapa s odborným obsahem, ve které budou vyznačena místa s pozitivními nálezy pesticidních látek, a to nejen v půdách, ale i v okolních povrchových vodách a případně i v příslušných drenážních vodách. Dále bude zjištěný výskyt pesticidních látek v půdách porovnán s výskytem pesticidních látek, zejm. pak perzistentních metabolitů, v podzemních vodách, jejichž monitoring v rámci celé České republiky zaštiťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
 
    b) Ověření využitelnosti denitrifikačních bioreaktorů pro souběžné odstranění dusičnanů a pesticidních látek z vod odtékajících ze zemědělsky obhospodařovaných ploch: Denitrifikační bioreaktory představují remediační technologii s potenciálem eliminovat znečištění pocházející ze zemědělské činnosti, a to přímo v místě jeho vzniku. Vzhledem k tomu, že jejich povrch bývá zatravněn, mohou denitrifikační bioreaktory plnit taktéž funkci remízků, které jsou v zemědělské krajině velmi žádoucí, neboť podporují přirozené predátory škůdců.bude provedeno Cílem poloprovozního testování s cílem, je ověřit účinnost této remediační technologie a získat podklady pro návrh provozního zařízení. Poloprovozní testování proběhne na dvou lokalitách. První byla zvolena na základě výsledků předchozích realizovaných projektů v CHKO Moravský kras. Druhá bude vybrána na základě výsledků monitoringu pesticidních látek v  půdách a bude-li to možné i s ohledem na ochranu vodních zdrojů. Poloprovozní bioreaktor bude realizován formou plastové nádrže naplněné dřevní štěpkou a osazené čerpadly napájenými solárním panelem. Jedno čerpadlo bude sloužit k čerpání surové vody do bioreaktoru, druhé k rozstřikování upravené vody na přilehlý pozemek během náběhové fáze, kvůli zamezení vnosu organických látek vyluhovaných z dřevní štěpky do recipientu. Po skončení pokusů bude zařízení demontováno a odstraněno bez jakéhokoliv zásahu do krajiny.
 
    c) Podpoření  degradace pesticidů biostimulací/bioaugmentací: V prostoru reaktoru lze počítat s několika dekontaminačními mechanismy, z nichž nejvýznamnější budou zejména dva, a to sorpce a mikrobiální rozklad. V případě druhého zmíněného mechanismu je celkovým záměrem kompletní mineralizace nežádoucích molekul kontaminantů pomocí mikrobiálního metabolismu. Na místech dlouhodobě kontaminovaných pesticidními látkami v biodostupné podobě, se obvykle přirozeně vyskytují degradéři takových sloučenin z řad bakterií, kvasinek apod. Častými omezeními pro správný rozvoj jejich funkce však bývá: a) nedostatečně vysoká koncentrace pesticidních látek, která neumožní aktivaci příslušných metabolických drah jejich rozkladu, b) příliš nízké zastoupení (početní) degradační mikroflóry, c) omezení z hlediska nevhodných fyzikálně-chemických podmínek (biodotupnost, vodní aktivita, pH, teplota, osmotický tlak, nedostatek makro a mikronutrientů, primárního uhlíkatého substrátu, absence terminálního akceptoru elektronů apod.). Z hlediska biotechnologického je tedy cílem projektu provoz reaktoru za takových podmínek, aby se maximálně usnadnily procesy přirozené bioatenuace a případně podpořit tyto mechanismy bioaugmentací  či biostimulací (přídavkem vhodně sestaveného biostimulačního či bioaugmentačního činidla), což znamená aktivně zasáhnout jak do fyz.chem. kompozice reaktoru, tak do přirozené mikroflóry.
Předkládaný projekt představuje pilotní projekt ověřující využitelnost denitrifikačních bioreaktorů pro simultánní odstranění dusičnanů a pesticidních látek pocházejících ze zemědělské činnosti. Na předkládaný projekt by bylo možné ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) následně navázat, a to s cílem navrhnout reálná opatření v podmínkách České republiky.
 
Projekt je podpořen agenturou TAČR reg. č.: SS06020006

PODPORA PROJEKTU

Program:
Prostředí pro život 2022 – osa 2
Název projektu:
Komplexní zhodnocení kontaminace půd pesticidními látkami a in-situ remediační opatření k eliminaci jejich vstupu do podzemních vod
Registrační číslo
projektu:
SS06020006
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN
ELIPES

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA