SANAČNÍ MODUL
 
FR–TI3/564
V roce 2011 se společnost EPS, s.r.o. zapojila do projektu společnosti AQUATEST a.s., který byl podpořen z prostředků MPO v rámci programu TIP. Dalšími spoluřešiteli byly společnost MikroChem LKT spol. s r.o., VŠCHT Praha a TU Liberec.
 
Projekt byl zaměřen na návrh, konstrukci a ověřovací provoz remediační jednotky umožňující variabilní provedení dekontaminace půdy a vody. Návrh respektuje současné požadavky abiotických a biotických sanačních technologií a zároveň faktory a podmínky, které ovlivňují účinnost procesu remediace. Záměrem projektu bylo vybavit provozovatele sanačních technologií nástrojem nutným pro realizaci variabilní remediační strategie, která by byla aplikovatelná na specifických lokalitách, a to bez ohledu na typ kontaminantu.
V úvodní fázi projektu došlo k aktualizaci informační databáze a tím byla potvrzena potřebnost konstrukce zařízení, které díky své mobilitě, flexibilitě a možnosti operativního nasazení překlene vzdálenost mezi lokalitou a laboratoří. Vzhledem ke zkušenostem společnosti EPS, s.r.o. s provozováním mikrobiologické laboratoře a bioremediačními postupy naše společnost realizovala tuto část projektu. V případě ex-situ zákroků nebo on-site realizací je jakákoliv úspora času a redukce nákladů pozitivní. Práce s biologickým činitelem má své specifické nároky a požadavky, z nichž jednoznačně nejdůležitějším prvkem je včasné zpracování vzorku a na ně navazující rychlé rozhodnutí, jak podpořit prováděné sanační práce.
 
Na základě podkladů, které byly shromážděny a vyvinuty při řešení projektu, byla provedena finalizace konstrukční dokumentace. Pro přehlednost byla zvolena dokumentace formou technických výkresů a simulačních schémat. Nedostatky, které se objevily až po samotné realizaci návrhu, byly odstraňovány v průběhu provozních zkoušek. Pro tyto zkoušky byla zvolena dekontaminační plocha v areálu kompostárny společnosti EPS, s.r.o. v Novém Dvoře, lokalita ČS PHM Mikulov kontaminovaná ropnými uhlovodíky. Zázemí sanačního modulu umožnilo okamžité zpracování odebraných vzorků podzemní vody a horninového prostředí za účelem zjištění přítomných kultivovatelných mikroorganismů v jejich celkovém počtu a v počtu tzv. biodegradačních mikroorganismů s cílem maximalizovat podporu prováděných sanačních opatření na experimentální lokalitě.
 
Další části projektu se zaměřily na prokázání synergické kooperace mezi oběma typy dílčích modulů, které byly v rámci řešení vyvinuty. Analyticko-monitorovací část sanačního modulu byla spojena v rámci experimentálního projektu řešeném dalším účastníkem (Aquatest) na lokalitě znečištěné trichlormetylenem dominantně a reziduálně dalšími chlorovanými etyleny, druhá pak
kontaminovaná toluenem. V rámci ukončení pilotního provozu analyticko - monitorovací jednotky byla završena identifikace nedostatků dosavadního stavu řešení a bezprostředně provedena jejich náprava za účelem dosažení plně funkčního systému připraveného plnit očekávaná praktická zadání. Kompletní konstrukční dokumentace modulu byla upravena a doplněna tak, aby se stala podkladem pro provedení objektivní technickoekonomické analýzy řešení. Navíc byl vypracován uživatelský manuál, který je maximálně srozumitelný a přehledný pro potenciální uživatelské skupiny (standardizované operační postupy). Pracovní řád byl zpracován v takové podobě, aby vykazoval maximální procesní kompatibilitu s konvenčním laboratorním přístupem.
 
Výsledky a jejich využití
Výstupem projektu je funkční vzorek v podobě té části sanačního modulu, která umožňuje provádět analyticko-monitorovací činnost a technologickou podporu přímo na místě zákroku. Významným aspektem projektu je dosažení předpokládané kompatibility s technologickým modulem vyvíjeným partnerem projektu společností AQUATEST, jenž byl potvrzen společnými zkouškami na experimentálních lokalitách.
 
Hlavní přínosy projektu jsou rozšíření spektra nabízených služeb: možnost získávat zakázky vyžadující zvýšený monitoring (on-site monitoring v reálném čase pro zvýšení efektivity zásahu), mobilní sanační modul s možností pohotového zásahu, demonstrace v rámci práce s odbornou veřejností, studenty a zájemci o obor, vytvoření pracovních pozic operátorů sanačního modulu a především zkrácení času v logistice vzorků a bezprostřední zpětné vazby do technologického procesu.
Konstrukce takovéhoto zařízení bude velkým přínosem, díky své mobilitě, flexibilitě a možnosti operativního nasazení. Překlene vzdálenost mezi kontaminovanou lokalitou a laboratoří a tím zefektivní práci a sníží náklady na remediaci. Práce s biologickým činitelem má své specifické nároky a požadavky, mezi které patří včasné zpracování vzorku a na ně navazující rychlé rozhodnutí, jak posílit nebo jinak zužitkovat zjištěné skutečnosti.
 
Velký potenciál má naše remediační mobilní jednotka pro práci s biologickým činitelem v podmínkách reálné kontaminované lokality. Může disponovat mobilním zázemím pro nezbytně nutné úpravy biologických vzorků nebo pro přípravu maloobjemových podpůrných stupňů bioremediačních preparátů (proces scale-up). m

PODPORA PROJEKTU

VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA