VINTER
 
Spontánní fermentace ve výrobě vína jako řiditelná technologie.
Unikátní vědecko-výzkumný projekt, který řeší problematiku převedení tradiční vinifikační technologie založené na činnosti přirozené mikroflóry do současné, lépe uchopitelné řiditelné formy.
 
Prostřednictvím spolupráce významných partnerů, kterými jsou Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, EPS biotechnology a Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je zajištěna vysoká odbornost a kvalifikovanost výzkumného týmu, který je klíčovým prvkem v řešení takto komplexního úkolu.
 
Během čtyřletého projektu, který je podporován prostřednictvím programu Technologické agentury České republiky Epsilon, budou realizovány v každém roce sklizně vinných hroznů interspecifické odrůdy Hibernal z experimentální vinice a bude provedena spontánní vinifikace získaného moštu. Tento biotechnologický proces bude detailně monitorován z hlediska jeho dynamiky a mikrobiální diverzity.
Na základě výsledků těchto komplexních analýz bude proveden odběr konsorcia vinařských mikroorganismů, které bude jednak konzervováno a dále propagováno.
 
V následujícím kroku bude toto společenství mikroorganismů využito pro inokulaci odkaleného moštu s navazující řízenou vinifikací. Výsledkem bude porovnání vín získaných spontánní fermentací a řízenou fermentací využívající konsorcia vinařských mikroorganismů. Dále budou porovnávána konsorcia z jednotlivých roků a to jak z hlediska biodiverzity, tak i na základě senzorické analýzy vyrobených vín.
 
Primární úlohou společnosti EPS biotechnology je aplikace zkušeností řešitelského týmu s mikrobiálními konsorcii z hlediska jejich kultivace a konzervace.
V rámci druhého roku řešení projektu, bylo prostřednictvím spolupráce jednotlivých partnerů získáno Konsorcium vinařských mikroorganismů 2018 (KVM2018). Toto konsorcium bylo dále využito pro inokulaci odkaleného moštu. Výsledkem roku 2018 jsou tři šarže tichých vín (spontánní, KVM2017 a KVM2018), které byly podrobeny senzorickému a analytickému porovnání. Níže jsou uvedeny výsledky senzorické analýzy sledující strukturu, mohutnost a aromatický profil vín.

PODPORA PROJEKTU

Projekt TH02030280 / Spontánní fermentace ve výrobě vína jako řiditelná technologie je řešen s finanční podporou TA ČR.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA