VMSČV
 
Čištění širokospektrálně znečištěných vod
Cílem projektu je vyvinout variabilní modulární systém čištění vod (VMSČV), včetně jednotlivých modulů, z kterých bude výsledný systém složen. Variabilní modulární systém bude možné aplikovat na široké spektrum vod s rozdílnou koncentrací a charakterem kontaminace. Významným inovativním prvkem tohoto systému bude vysoká míra flexibility a univerzálnost spočívající v možnostech rychlého nasazení na různé typy a míry kontaminace/znečištění.
 
Vyvinutý variabilní modulární systém čištění vod bude tvořen několika moduly, které v rámci své specifické funkce zajistí odstranění konkrétních typů kontaminace. Vyvinutý systém čištění vod bude složen z následujících modulů: mechanický, biologický s podporou nanovlákenných nosičů biomasy, modul redoxních procesů a modul separační. Zapojení konkrétních modulů a jejich pořadí bude odpovídat danému typu znečištění vod, které budou v systému čištěny. Tím bude docíleno efektivního snížení koncentrací daných polutantů u konkrétní vsádky kontaminované vody na požadované hodnoty. Na základně tohoto zcela inovativního přístupu bude dosaženo ekonomicky efektivního čištění vod s různou koncentrací a charakterem kontaminace.
Modulové uspořádání systému a možnost umístění infrastruktury jednotlivých modulů do mobilních kontejnerů bude také umožňovat snadné a rychlé nasazení systému i na obtížně dostupných místech, kde nejsou vhodné predispozice pro konstrukci speciálních čistíren odpadních vod. To se velmi pozitivně projeví ve snížení zátěže životního prostředí daného regionu nežádoucími kontaminanty, zejména vodních toků a zdrojů podzemních vod.
 
Výsledný variabilní modulární systém čištění vod se bude odlišovat od existujících řešení svou vysokou inovativností, flexibilitou, variabilitou a vysokým aplikačním potenciálem. Inovativnost spočívá převážně v unikátnosti řešení biologického modulu s kompozitními nanovlákennými strukturami jakožto nosiče mikrobiálních společenstev pro odbourávání širokého spektra kontaminantů. Flexibilita systému je dána především možností zařazení různých sekvencí jednotlivých modulů do procesu čištění. Díky této flexibilitě se systém vyznačuje vysokou variabilitou umožňující čištění širokého spektra kontaminovaných vod. Z dostupných informací a patentové rešerše vyplývá, že nejsou dosud známa podobná řešení, především díky využití speciálních nanovlákenných nosičů v biologickém modulu systému. Nanovlákenné struktury využité v bioreaktoru jsou připravované na zařízeních v majetku hlavního uchazeče celosvětově patentovanou technologií a odlišují se od podobných struktur převážně způsobem přípravy nanováken a zachytávání na podkladovou přízi. Vznikají tak struktury s podstatně vyšší schopnosí mikrobiální kolonizace než u jiných řešení. Technologie přípravy využívá střídavého proudu a produktivita nanovláken je mnohonásobně vyšší na jednotku plochy než u ostatních dostupných technologií.
 
Díky unikátnosti celého systému a neexistence podobných řešení bude v průběhu realizace projektu uplatněna ochrana duševního vlastnictví formou patentu na biologický nosič mikrobiálních společenstev s nanovlákennými kompozitními strukturami připravovaných pomocí technologie střídavého zvlákňování a užitného vzoru na variabilní modulární systém širokospektrálně znečištěných vod. Ochrana těchto duševních vlastnictví dále umocní aplikační potenciál systému v celosvětovém měřítku a podpoří jeho komercializovatelnost.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
01_16_084, APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Název projektu:
Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
Registrační číslo
projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA