BIOSURFAKTANT
 
TA01020482
Společnost EPS, s.r.o. se v roce 2010 úspěšně zúčastnila veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené v programu ALFA Technologickou agenturou České republiky (TAČR). Tento projekt spadal do podprogramu PP2: Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí. Spolupříjemcem podpory a spoluřešitelem projektu byla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí.
 
Záměrem projektu bylo převedení teoretických znalostí o metabolismu a fyziologii mikrobiálních producentů povrchově aktivních látek (PAL, surfaktantů) do podoby preparátu na bázi biosurfaktantů.
Převážná část projektu byla zaměřena na izolaci a výběr vhodných producentů PAL, dále především na optimalizaci kultivačních podmínek s cílem získat kmeny schopné produkovat taková množství biosurfaktantů, která jsou ekonomicky zajímavá. Na základě těchto výsledků byly vytvořeny podklady pro návrh produkční linky. V této fázi projektu zároveň probíhaly práce zaměřené na izolaci PAL z produkčních roztoků a následné čištění surového produktu, kvalitativní a kvantitativní stanovení produkované PAL a její kompletní charakterizace.
 
V poslední etapě byly dokončeny všechny podklady k oběma plánovaným výstupům, k ověřené technologii EPS–BIOSURFAKTANT (Biotechnologický postup výroby povrchově aktivní látky) a ověřené technologie EPS–bioPAL (Dekontaminační aplikace biologické povrchově aktivní látky).
 
Účinnost výsledných biosurfaktantů YAR a CAN byla prověřena při sanačním promývání různých typů zemin. Bylo zjištěno, že k sanačnímu promývání lze použít čisté biosurfaktanty i surová produkční média. Při použití roztoků čistých surfaktantů je promývání limitováno pouze typem zeminy.
 
Při sanačním promývání dochází ke kombinaci dvou procesů - k uvolnění kontaminantu do promývacího média pomocí micelární solubilizace a k stimulaci půdních mikroorganismů surfaktantem/médiem. Zbytkový kontaminant může být degradován v rámci procesů stimulované přirozené atenuace. Oba testované surfaktanty stimulovaly přirozenou půdní mikroflóru ve větší míře než surfaktanty syntetické. Izolované biosurfaktanty podporovaly zvýšení mikrobiální aktivity více než produkční média s kvasinkami a biosurfaktantem.
 
Vyvinuté technologie EPS-BIOSURFAKTANT a EPS–bioPAL pomohly naší společnosti rozšířit portfolio sanačních technologií. Technologie slouží k dekontaminaci zemin znečištěných širokým spektrem kontaminantů: ropné uhlovodíky (alifatické a monoaromatické uhlovodíky a jejich běžné deriváty – BTEX, fenoly), pesticidy (včetně chlorovaných pesticidů) a polyaromatické uhlovodíky. Hlavním principem je uvolnění nepolárního kontaminantu z matrice (solubilizace) a jeho zpřístupnění přirozené mikroflóře pro biodegradační procesy přímo na lokalitě. Volná fáze, která není odbourána biodegradačními procesy, je odčerpána z horninového prostředí a zpracována běžnými fyzikálními technologiemi (sanační čerpání apod.). Technologie tak užíváme nejen při sanaci in situ (přímo na lokalitě), ale také na zabezpečených dekontaminačních plochách. Technologie nabízíme v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží komerčním subjektům, často formou komplexní služby.

PODPORA PROJEKTU

VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA