NOS

Senzomika jako řídící prvek vinařské technologie

Výzkumný projekt je založen na synergické součinnosti senzorické a chemické analýzy, jakožto budoucího predikujícího prvku pro řízenou výrobu vína.

Vědecko - výzkumný projekt je soustředěn na vývoj technologicky řiditelného aparátu pro výrobu senzoricky atraktivního produktu. V součinnosti oborů senzorické a chemické analýzy vzniká velmi mladá vědní disciplína zvaná senzomika. Jedná se o unikátní projekt, který je koncipován k inovaci a rozvoji znalostí o senzomickém hodnocení vína. Oproti senzorickému hodnocení vín, jakožto finálního produktu, senzomika nabízí dynamické hodnocení vína v průběhu celého procesu výroby, a jak již samotný název projektu napovídá, senzomika  implementovaná do vinařské technologie výroby zajistí požadované, senzoricky rozmanité víno. Vědecko - výzkumný projekt vznikl ve spolupráci dvou odborných pracovišť: Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského (VÚPS), a.s. a EPS biotechnology, s.r.o. za finanční podpory Technologické agentury ČR. VÚPS je specializovaný ústav jak v oblasti chemické analýzy, tak v oblasti senzorické analýzy a disponuje Výzkumným senzorickým centrem v Praze. EPS biotechnology, s.r.o. disponuje odborným biotechnologickým pracovištěm specializovaným v oblasti enologie.

V rámci plnění první fáze projektu budou vybrány vhodné kmeny kvasinek: axenické kultury ušlechtilých komerčních vinařských kvasinek i kmeny vinařských kvasinek izolovaných v rámci práce s vínem v režimu terroir. Tyto kvasinky budou využity při mikrovinifikaci syntetického moštu. Dále bude vedena mikrovinifikace syntetického moštu obohaceného o odrůdový charakter vína a reálného moštu. V různých fázích vinifikace (pre-fermentace, vrchol fermentace a konec fermentace) všech výše zmíněných uspořádání bude proveden odběr vzorků, které budou následně vyhodnocovány analytickými metodami obou pracovišť, čímž bude sledován osud klíčových senzoricky aktivních látek v celém procesním spektru. Výsledná data budou sloužit pro sestrojení senzomické mapy pod vedením odborného týmu VÚPS. Vznikne tak bohatá databáze pro možnou predikci senzomického vedení konečného senzorického profilu budoucího vína. Další fáze projektu zahrnuje optimalizaci experimentálních činností a jejich scale-up. Cílem projektu je vhodná implementace získaných poznatků do průmyslového měřítka. Bude kladen důraz na jednoduchost a praktičnost technické dispozice modifikované vinařské infrastruktury umožňující senzomické vedení fermentace pro kýžený finální profil vína.

PODPORA PROJEKTU

Financování Technologickou agenturou ČR v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (Podprogram 3 - Životní prostředí).

Identifikační kód projektu: TH0430119
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA