RYBY
 
Zatížení vybraných složek životního prostředí perchloretylenem a jeho degradačními produky
Hlavním cílem projektu je vývoj ucelené metodiky pro hodnocení zatížení jednotlivých složek životního prostředí perchloretylenem (PCE) a jeho degradačními produkty, která v ČR není k dispozici. Projekt byl inspirován dlouholetou prací na zátěžích podzemní vody chloroeteny (CE) - perchloretylenem, trichloretylenem, izomery dichloretylenu a vinylchloridem. V uplynulých několika desetiletích byla velká pozornost věnována chování chloroetenů v horninovém prostředí – postupům průzkumu a hodnocení rozsahu kontaminace, přirozené atenuaci, sanačním technikám. Pouze omezeně, formou dílčích výzkumných a průzkumných projektů, je zkoumáno šíření a chování PCE a jeho degradačních produktů v dalších složkách životního prostředí, kam z horninového prostředí pronikají.
Projekt byl zahájen v roce 2017. První rok řešení projektu byl zaměřen na výběr výzkumné lokality, rešerše a ověřování navržených vzorkovacích a analytických přístupů. Byl mapován dosah imisního vlivu kontaminace podzemní vody na vodu povrchovou, zkoumány obsahy chloroetenů v říčních sedimentech, dřevní hmotě a zatížení rybích tkání. Bylo zjištěno, že imise chloroetenů, které jsou v místě drenáže kontaminace do toku v relativně nízkých koncentracích (do 10 µg/l) zatěžují tok v úseku 20 km. Byly zkoumány analytické postupy extrakce rybích tkání a detekce chloroetenů v nich přítomných. Dále bylo ověřováno použití vzorkování dřevní hmoty k indikaci kontaminace podzemní vody, které je v případě chloroetenů velmi dobře aplikovatelnou metodou. V hodnocení vlivu kontaminantů na životní prostředí mají zvláštní význam testy ekotoxicity, které umožňují stanovovat vliv vzorků životního prostředí přímo na živé organismy. U chloroetenů je výzvou v jejich aplikaci těkavost polutantů. Součástí výzkumů je proto hledání vhodných metod ekotoxikologických testů s těmito polutanty.
 
V dalších letech řešení projektu budou výzkumné práce pokračovat. Budou zpracovány do komplexní metodiky pro hodnocení celkového zatížení životního prostředí a metodika bude ověřena na několika výzkumných lokalitách a následně bude podrobena procesu certifikace.

PODPORA PROJEKTU

Projekt TH02030761 / Zatížení vybraných složek životního prostředí perchloretylenem a jeho degradačními produky je řešen s finanční podporou TA ČR.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA