NNP5
 
Výzkum a vývoj kompozitních a čistě nanovlákenných struktur pro environmentální, průmyslové a biomedicínské aplikace
Podprojekt 1
 
je rozdělen do dvou navzájem provázaných témat. Nanotechnologie umožňují vytvořit unikátní filtrační membrány pro řadu aplikačních oblastí. Tyto membrány je možné mimo čistě fyzikální filtrační funkce dále funkcionalizovat, a tím jim dodat inovativní specifické vlastnosti, které významně zvýší jejich užitnou hodnotu. Mezi dvě nejvýznamnější průmyslové oblasti, kde filtrace hrají zásadní roli a kde funkcionalizace membrán může přinést zásadní technologický posun, patří čištění znečištěných vod a potravinářské filtrace. Na obě tyto oblasti se podprojekt č. 1. zaměřuje.
Funkcionalizované nanomebrány pro potravinářské filtrace.
 
Předkládaný projekt má v zásadě čtyři inovační roviny technologického posunu. První rovinou je filtrace vstupních surovin potravinářského průmyslu, druhou filtrace finálního produktu, třetí je získávání hodnotných látek pomocí filtrace a čtvrtou rovinou je naopak odstranění nežádoucích, či dokonce nebezpečných látek pomocí inovativních způsobů filtrace. Jak již bylo zmíněno, v některých z těchto oblastí je klasická filtrace již využívána, ale především v její klasicky uchopené základní technologické podobě. Cílem projektu je materiálově zcela otevřené inovativní uchopení procesů s přihlédnutím k velmi úzké specifičnosti jednotlivých inovačních rovin. Každá z nich vyžaduje naprosto odlišný přístup a hledání nových materiálů a technologických postupů tak, aby bylo dosaženo dílčích cílů bez negativních vlivů na senzorické vlastnosti finálnínho potravinářského produktu. Současné poznatky získané v rámci výzkumných aktivit subjektů klastru Nanoprogress ukazují, že nové (nano)materiály vykazují z hlediska filtrace zcela jedinečné vlastnosti, které lze pomocí změn podmínek výroby výrazně modifikovat cílovým směrem a vytvořit tak (nano)membrány přesně definovaných a požadovaných vlastností, které při správném technologickém uchopení umožní naplnění výše stanovených cílů. Technologický posun je tedy jasně definován zcela zásadní materiálovou a technologickou inovací na poli filtračních procesů využitelných v potravinářské výrobě. Kombinace unikátní nanovlákenné filtrační membrány a její inovativní funkcionalizace pro dosažení specifických vlastností filtrovaných tekutin v současné době nemá alternativní srovnání a představuje zcela nové pojetí nejen vinařských ale i obecně potravinářských filtrací.
Podprojekt 2.
 
Zahrnuje dva navzájem provázané výzkumné záměry. První výzkumný záměr je zaměřen na výzkum a vývoj lineárních a kompozitních nanovlákenných přízí pro zdravotnictví, druhý výzkumný směr cílí na biotechnologii produkce biopolymeru chitosanu, který bude dále testován pro aplikace v oblasti medicíny a dalších odvětví.
Dílčí činnosti EPS biotechnology s.r.o. jsou:
 
• Výběr vhodných kmenů pro produkci chitosanu v laboratorním měřítku. Budou testovány vhodné mikrobiální taxony s předpokladem produkce chitosanu pocházející jak z firemní sbírky mikroorganismů, tak z jiných zdrojů (komerční sbírky mikroorganismů z ČR i zahraničí)
 
• Laboratorní ověření chování vybraných kmenů pro produkci chitosanu za specifických podmínek, růstové charakteristiky. Bude proveden screening mikroorganismů s ohledem na maximální produkci chitosanu. Vybraní producenti budou posléze charakterizováni z hlediska růstových charakteristik.
 
• Lyofilizace vybraných mikrobiálních producentů – banka kmenů. Vybraní producenti chitosanu, kteří budou základem banky kmenů, budou lyofilizováni v rámci firemní lyofilizační stanice.
 
• Upscaling produkce biomasy pro izolaci chitosanu do čtvrtprovozního měřítka. Převod procesu produkce biomasy z laboratorního do čtvrtprovozního měřítka.
 
• Optimalizace procesních parametrů pro vybrané nejvhodnější mikrobiální kmeny. U vytipovaných producentů chitosanu budou provedeny multikriteriální analýzy procesních parametrů pro rozpoznání jejich nejlepších kombinací.

PODPORA PROJEKTU

Hlavní příjemce: Nanoprogress z.s.
 
Participují:
EPS biotechnology, s.r.o.
TU v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA