SIKOČ20
 
Simulační komplex čištění vod pokročilými biotechnologickými procesy
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem vedoucím ke konstrukci simulačního komplexu čištění vod pokročilými kombinovanými biotechnologickými procesy. Komplex umožní kontinuální testování těchto vysoce inovativních procesů na vybraných vzorcích specificky kontaminovaných vod s možností přímého přenosu do plnoprovozního měřítka. Popis principů a nalezení optimálních provozních parametrů přinese zásadní zvýšení efektivity procesů a přímé snížení negativních dopadů odpadních vod na životní prostředí.
Cílem projektu je získávání nových znalostí prostřednictvím výzkumu a vývoje, nezbytných k nalezení a realizaci optimalizačních řešení pro biotechnologický systém čištění důlních vod (BtS ČDV) v reálném čase a se zlomkovou investicí. BtS ČDV je svým rozsahem a plánovanou kapacitou v evropském měřítku unikátní systém sloužící k čištění vod čerpaných v rámci odvodňování mostecké pánve v rámci těžby hnědého uhlí. Provozní zkušenosti se zařízením podobného rozsahu nejsou dostupné. Po uvedení do provozu bude zařízení vyžadovat optimalizační kroky na straně režimu provozu (určení klíčových parametrů), i na straně konstrukce (úrovně hladin, mocnosti substrátu a jeho druh apod.). Hledání optimálního nastavení za provozu zařízení v plném měřítku by bylo jednak zdlouhavé (doba pro provedení změny, vysoká setrvačnost systému), a jednak nákladné. Po stránce realizace úprav i po stránce potřebného monitoringu změn. Efektivní platformou pro návrh optimálních provozních parametrů bude simulační komplex čištění vod (SIKOČ) - modelový analog čistírny ve zmenšeném měřítku, který je předmětem tohoto předkládaného projektu. Provozní stavy a patřičné optimalizační kroky bude pomocí SIKOČ možno simulovat v reálných podmínkách řádově rychleji a se zlomkovými finančními náklady. Výsledná technologická řešení povedou jednak ke zvýšení účinnosti čištění důlních vod, která se projeví zvýšením jakosti vody vypouštěné do řeky Bíliny (přínos ekologický) a tak výrazným snížením nákladů potřebných na optimalizaci provozu BtS ČDV (přínos ekonomický).

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
Aplikace VIII – s účinnou spoluprací
Název projektu:
SIKOČ20
Registrační číslo
projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024382
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA