MIKROPIVO
 
Komplexní vývoj biologického činitele pro pivovarství
Projekt Komplexní vývoj biologického činitele pro pivovarství (akronym MikroPivo) je nástrojem, který má za cíl dát pivovaru ROTOR (provozovatel EPS biotechnology, s.r.o.) unikátní marketingovou výhodu, kterou je využívání pivovarských kvasinek, které byly vyvinuty přímo ve společnosti EPS biotechnology, s.r.o. Implementace těchto výsledků umožní zvýšení jednotkové ceny finálního produktu. Sekundární cíl je tvořen kultivací a prodejem dalších vyvinutých pivovarských kvasinek se zaměřením na minipivovary a na tzv. homebrewing komunitu.
 
Věcná náplň projektu je rozdělena do tří linií a komplexně řeší problematiku vývoje nových pivovarských kvasinek. Konkrétně se jedná o selekci pivovarských kvasinek pro výrobu svrchně kvašených piv; vývoj hybridních kvasinek prostřednictvím konvenčních molekulárně-biologických metod pro výrobu spodně kvašených piv; selekce kvasinkových mikroorganismů pro výrobu nealkoholického a nízkoalkoholického piva. V rámci řešení projektu je plánováno využití bohatých zkušeností společnosti EPS biotechnology, s.r.o. z oblasti vinařských kvasinek v doplnění know-how a špičkové úrovně analytických rozborů na pracovišti technologické infrastruktury TECHNOPARK Kralupy provozované Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.
Informace o realizaci první etapy
 
 
 
Aktivita I – Kvasinky pro výrobu svrchně kvašených piv
 
V první etapě se tato aktivita věnovala výběru saccharomycetních kvasinek pro výrobu svrchně kvašených piv a to konkrétně pro pšeničná piva typu Weizen bier a APA a IPA. Byl proveden screening v rámci kvasinkové sbírky EPS biotechnology. Cílem screeningu bylo vybrat kvasinky s vyšší produkcí esterů, vybraných vyšších alkoholů (např. isoamylalkohol – banánové aroma u pšeničných piv). Takto vybraný soubor byl podroben fermentační zkoušce na světlé mladině, aby byly ověřeny data získaná z fermentací na syntetickém médiu. Následně byla provedena experimentální šarže, u které byla realizována jak senzorická tak chemická analýza.
 
 
Aktivita II – Vývoj hybridních kvasinek pro výrobu spodně kvašených piv
 
Během roku 2021 se podařilo vytvořit funkční metodiku pro získávání nových kmenů kvasinek pomocí hybridizace (jedna z metod konvenčního „křížení“). První získané hybridní kvasinky byly, spolu s běžně používanými kmeny, podrobeny laboratorním testům a byly připraveny experimentální šarže, u kterých byla provedena senzorická a chemická analýza.
Obrázek 1: Sporulující buňky kvasinek.
Aktivita III – Kvasinky pro výrobu nízkoalkoholických a nealkoholických piv
 
V první etapě se tato aktivita věnovala výběru saccharomycetních a nesaccharomycetních kvasinek pro výrobu nízkoalkoholických a nealkoholických piv. Na úvodu této aktivity byl proveden screening v rámci kvasinkové sbírky EPS biotechnology. Cílem screeningu bylo vybrat saccharomycetní kvasinky s nízkou fermentační silou a nesaccharomycetní kvasinky, které vykazovali nízkou produkci senzoricky defektních látek – majoritně se jedná o ethylacetátu a kyselinu octovou. Dále byl proveden rozsáhlý screening zaměřený na odhalení saccharomycetních kvasinek, které nejsou schopny utilizace maltózy, jakožto hlavního sacharidu v mladině. Prostřednictvím takto vybraného souboru kvasinek byly připraveny experimentální šarže.
Obrázek 2: Mapa produkce vybraných senzoricky aktivních látek testovanými kvasinkami.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
Aplikace VIII – s účinnou spoluprací
Název projektu:
Komplexní vývoj biologického činitele pro pivovarství
Registrační číslo
projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024380
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA