PESTICIDY
 
Metody dekontaminace a detekce perzistentních
chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou
legislativně sledované
Cílem projektu je optimalizace moderních výzkumných metod s využitím OMICS přístupu pro cílené získání mikroorganismů využitelných pro dekontaminace xenobiotik (v předkládaném projektu budou akcentovány především perzistentní pesticidy). Dalším z cílů je porovnání takto získaných mikroorganismů s mikrobiálními taxony izolovanými tradičními mikrobiologickými metodami. Obě skupiny mikroorganismů by měly být využitelné pro detoxifikaci perzistentních chloracetanilidových pesticidů včetně jejich metabolitů, které jsou v ČR legislativně sledované v pitných vodách. Součástí výsledků využitelných v praxi bude také ověřená technologie na odstraňování pesticidů a metabolitů z vod a validované metody detekce chloracetanilidových pesticidů včetně metabolitů v půdním prostředí. Obecným cílem je v souvislosti s národním akčním plánem přispět k omezení rizik vycházejících z používání přípravků na ochranu rostlin.
Projekt sdružuje tři pracoviště, přičemž hlavním řešitelem projektu je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., který bude zodpovědný za úkoly z „-omics“ oblasti a výstup typu certifikovaná metodika – konkrétně: Metodika pro cílené získání mikrobiálních izolátů dekontaminujících prostředí zatížené perzistentními polutanty. Společnost EPS biotechnology, s.r.o. je jedním ze spoluřešitelů projektu, který bude testovat mikrobiální vzorky s cílem zajistit technologicky využitelný kmen nebo kmeny (ve formě funkčního vzorku) a ověřenou technologii (konkrétně dekontaminační technologii na odstraňování pesticidů z vod), jejíž součástí by měly být výše popsané izoláty mikrobiálních taxonů s prokázaným biodegradačním potenciálem. Třetím řešitelským pracovištěm je ALS Czech Republic, s.r.o., které bude vyvíjet a validovat pokročilé analytické metody pro stanovení pesticidních látek v zemině a vodách a bude poskytovat analytický servis oběma výše uvedeným spoluřešitelům projektu.
 
Předložený projekt je inovativní a originální v cíleném přístupu získávání mikrobiálních izolátů na základě OMICS analýz a ověřování funkčnosti získaného organismu pro biodegradaci. Optimalizované postupy budou principiálně využitelné nejen na cílovou skupinu pesticidů řešených v projektu, tj. chloracetanilidové pesticidy, ale také na další perzistentní pesticidy a jiné polutanty.

PODPORA PROJEKTU

Projekt TH03030118/ Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou legislativně sledované je řešen s finanční podporou TA ČR.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA