PESTICIDY

Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou legislativně sledované

Projekt je zaměřen na vývoj a praktické využití metod dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich relevantních metabolitů, které jsou sledovány v současnosti platnou legislativou ČR.

Cílem projektu je optimalizace moderních výzkumných metod s využitím OMICS přístupu pro cílené získání mikroorganismů využitelných pro dekontaminace xenobiotik (v předkládaném projektu budou akcentovány především perzistentní pesticidy). Dalším z cílů je porovnání takto získaných mikroorganismů s mikrobiálními taxony izolovanými tradičními mikrobiologickými metodami. Obě skupiny mikroorganismů by měly být využitelné pro detoxifikaci perzistentních chloracetanilidových pesticidů včetně jejich metabolitů, které jsou v ČR legislativně sledované v pitných vodách. Součástí výsledků využitelných v praxi bude také ověřená technologie na odstraňování pesticidů a metabolitů z vod a validované metody detekce chloracetanilidových pesticidů včetně metabolitů v půdním prostředí. Obecným cílem je v souvislosti s národním akčním plánem přispět k omezení rizik vycházejících z používání přípravků na ochranu rostlin.
Projekt sdružuje tři pracoviště, přičemž hlavním řešitelem projektu je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., který bude zodpovědný za úkoly z „-omics“ oblasti a výstup typu certifikovaná metodika – konkrétně: Metodika pro cílené získání mikrobiálních izolátů dekontaminujících prostředí zatížené perzistentními polutanty. Společnost EPS biotechnology, s.r.o. je jedním ze spoluřešitelů projektu, který bude testovat mikrobiální vzorky s cílem zajistit technologicky využitelný kmen nebo kmeny (ve formě funkčního vzorku) a ověřenou technologii (konkrétně dekontaminační technologii na odstraňování pesticidů z vod), jejíž součástí by měly být výše popsané izoláty mikrobiálních taxonů s prokázaným biodegradačním potenciálem. Třetím řešitelským pracovištěm je ALS Czech Republic, s.r.o., které bude vyvíjet a validovat pokročilé analytické metody pro stanovení pesticidních látek v zemině a vodách a bude poskytovat analytický servis oběma výše uvedeným spoluřešitelům projektu.

Předložený projekt je inovativní a originální v cíleném přístupu získávání mikrobiálních izolátů na základě OMICS analýz a ověřování funkčnosti získaného organismu pro biodegradaci. Optimalizované postupy budou principiálně využitelné nejen na cílovou skupinu pesticidů řešených v projektu, tj. chloracetanilidové pesticidy, ale také na další perzistentní pesticidy a jiné polutanty.

PODPORA PROJEKTU

Projekt TH03030118/ Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou legislativně sledované je řešen s finanční podporou TA ČR.
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA