BČOV
 
Biologické čištění odpadních vod
Výzkum a vývoj bude zaměřen do tří hlavních oblastí – nosných aktivit projektu:
 
1. Vývoj multifunkčního experimentálního zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod (Unipetrol)
 
2. Vývoj metodiky komplexního stanovení sirných sloučenin v odpadních vodách (Unipetrol)
 
3. Výzkum a ověřování technologií odstraňování polutantů na bázi biologické oxidace síry a autotrofní denitrifikace v rámci biofilmového modulu (EPS)
Komerčním cílem projektu je vývoj konkurenceschopného modulového zařízení, jež umožní čistit kontaminované vody od specifických polutantů a tím zajistit dostatečné množství kvalitních zdrojů pitných či užitkových vod pro průmyslové popřípadě i komunální využití. Jedním z předpokladů je sestavení modulárního zařízení na bázi biofilmu technologicky využitelných mikroorganismů, schopného za ekonomicky přijatelných podmínek provozu dosáhnout takových koncentrací látek, jež neomezují další využívání zdrojů vody.
 
Technologie čištění bude cílena do oblastí:
1. průmyslových odpadních vod
2. podzemních vod se specifickou kontaminací
3. skládkových průsakových vod
 
V rámci projektu bude vyvinutá technologie modelově ověřena pro čištění průmyslových odpadních vod vznikajících v areálu společnosti UNIPETROL. Experimentální zařízení bude sloužit k výzkumně - vývojové predikci schopnosti firmy nakládat se znečištěním v odpadních vodách při zavádění nových výrobních technologií.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
01_16_084, APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Název projektu:
Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
Registrační číslo
projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA