BČOV

Biologické čištění odpadních vod

Cílem projektu je výzkum a vývoj technologií čištění průmyslových odpadních vod a vývoj multifunkčního experimentálního zařízení na biologické čištění odpadních vod na bázi biofilmového modulu řešícího proces simultánní denitrifikace a desulfurizace.

Výzkum a vývoj bude zaměřen do tří hlavních oblastí – nosných aktivit projektu:

1. Vývoj multifunkčního experimentálního zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod (Unipetrol)

2. Vývoj metodiky komplexního stanovení sirných sloučenin v odpadních vodách (Unipetrol)

3. Výzkum a ověřování technologií odstraňování polutantů na bázi biologické oxidace síry a autotrofní denitrifikace v rámci biofilmového modulu (EPS)
Komerčním cílem projektu je vývoj konkurenceschopného modulového zařízení, jež umožní čistit kontaminované vody od specifických polutantů a tím zajistit dostatečné množství kvalitních zdrojů pitných či užitkových vod pro průmyslové popřípadě i komunální využití. Jedním z předpokladů je sestavení modulárního zařízení na bázi biofilmu technologicky využitelných mikroorganismů, schopného za ekonomicky přijatelných podmínek provozu dosáhnout takových koncentrací látek, jež neomezují další využívání zdrojů vody.

Technologie čištění bude cílena do oblastí:
1. průmyslových odpadních vod
2. podzemních vod se specifickou kontaminací
3. skládkových průsakových vod

V rámci projektu bude vyvinutá technologie modelově ověřena pro čištění průmyslových odpadních vod vznikajících v areálu společnosti UNIPETROL. Experimentální zařízení bude sloužit k výzkumně - vývojové predikci schopnosti firmy nakládat se znečištěním v odpadních vodách při zavádění nových výrobních technologií.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
01_16_084, APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Název projektu:
Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA