TECHTOOL
 
TA02020534
V roce 2011 se Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. úspěšně zúčastnil veřejné soutěže v programu Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, jejímž poskytovatelem je Technologická agentura ČR. Společnost EPS, s.r.o. se stala spolupříjemcem podpory a spoluřešitelem projektu.
 
Dalšími účastníky projektu: AECOM CZ s.r.o., AQUATEST a.s., École Polytechnique Fédérale de Lausanne, KHSanace s.r.o., Technická univerzita v Liberci, VODNÍ ZDROJE, a.s.
 
Hlavním cílem projektu bylo navrhnout, otestovat a verifikovat technologii pro hodnocení a podporu úplného odstranění chlorovaných etylénů z podzemních vod. Dalšími výstupy z výzkumné činnosti byl nový molekulárně-biologický postup pro studium reduktivní dehalogenace chlorovaných etylénů během sanace a multidisciplinární hodnotící tabulka, která má potenciál stát se jednoduchým praktickým nástrojem nejen pro sanační firmy, ale i pro supervizní organizace a orgány státní správy, posuzujících úspěšnost sanačního zásahu.
EPS, s.r.o. plnila roli specializovaného pracoviště pro uskutečňování experimentálních prací spojených s anaerobní technickou mikrobiologií (vhodně koncipovaná a vybavená laboratoř, jejímž jádrem je anaerobní box pro práci a anaerobní kultivační box pro skladování a růst mikroorganismů za anaerobních podmínek).
 
Experimenty byly zaměřeny na kultivovatelné mikroorganismy v anaerobních podmínkách a jejich rozdělení z funkčního hlediska. Konkrétně se jednalo o identifikaci skupiny mikroorganismů schopných vytvořit kolonie v  přítomnosti chlorovaných etylenů a mikroorganismů, které tvoří kolonie na komplexním agarovém médiu, ovšem nemetabolizující chlorované etyleny. U nich byl velký předpoklad, že náleží ke skupině tzv. fermentujících bakterií, které jsou důležitým podpůrným činitelem reduktivní dehalogenace díky dodávce plynného vodíku, acetátu a oxidu uhličitého, čímž zajišťují vhodné výchozí podmínky pro součinnost hlavních dějů.
 
V rámci řešení projektu byly optimalizovány kultivační metody, modifikována metoda O-F analýzy pro environmentální účely a vytvořena základní kolekce dominujících taxonů v konkrétních vzorcích, které v etapách navazujících posloužily jako markerový soubor a potenciální okruh technologicky zužitkovatelných biologických činitelů. Dále byly testovány fluorescenční sondy pro důkaz přítomnosti fermentačních bakterií, které jsou klíčovým podpůrným činitelem zajišťujícím funkčnost mikrobiální dehalogenace. Druhým okruhem byla kvantifikace fermentačního výkonu v zařízení, které je schopné velmi jednoduše potvrdit nebo vyvrátit přítomnost těchto funkčních skupin mikroorganismů. A posledním okruhem byl příspěvek pro potvrzení míry kolonizovatelnosti nosičů, které partnerské pracoviště používá pro průzkum přirozeného osídlení v hydrogeologických objektech (TUL), z hlediska vizualizace pomocí indikátoru rozpoznávající aktivní metabolický systém. V posledním roce řešení se projekt zabýval dokončením klíčového výsledku - technologie řízení sanačního zákroku na bázi integrace geologických, mikrobiologických a chemických dat. Vedle toho se práce soustředily na interpretace a dokončení uživatelských manuálů.
 
Výsledky a jejich využití
Hlavními výstupy projektu jsou užitný vzor a ověřená technologie. Užitný vzor se týká měřícího zařízení fermentometru, do kterého je vnesen analyzovaný vzorek odpadní vody, podzemní vody nebo kultivačního média, a za definovaných podmínek je na základě tvorby plynu odhadnuta metabolická výkonnost ve sledovaném čase. Oblast uplatnění zařízení zahrnuje široké spektrum mikrobiologických aplikací v biotechnologiích životního prostředí nebo biologického zpracování odpadů. Toto uspořádání umožňuje sterilovat zařízení v parním autoklávu a manipulovat s ním v aseptickém režimu jako se sterilní nádobou. Do fermentometru je možné nalít jakoukoliv kapalinu, která je předmětem fermentační zkoušky, dále lze její složení jakkoliv upravovat a modifikovat. Metabolickou činností vznikají metabolické plyny, které se hromadí v uzavřené části trubice v podobě vzduchové bubliny. Toto zařízení odstraňuje omezení související se způsobem umístění vzorků a jejich přípravy, zajištění anaerobních podmínek a vytvoření podmínek pro práci s těkavými látkami. „Technologie pro hodnocení a podporu úplného odstranění chlorovaných etylénů z podzemní vody“ je vhodná pro in-situ sanace saturované zóny horninového prostředí kontaminované chlorovanými rozpouštědly a odmašťovadly. Principem technologie je transformace chlorovaných polutantů TCE a PCE na koncové netoxické produkty eten a etan, a to stimulací autochtonní mikroflóry vhodným organickým substrátem. Tato technologie vymezuje kritické body a technologické parametry standardně používané technologie stimulované reduktivní dehalogenace, které vedou k minimalizaci kumulace toxických meziproduktů 1,2-DCE a vinylchloridu. Dalšími přínosy projektu jsou analytické metody, které umožní rutinní mikrobiologické posuzování lokalit znečištěných chlorovanými etyleny.

PODPORA PROJEKTU

VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA